LIVE ΕΡΤ

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΡΟΜΑ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013

∆ελτίο Τύπου

Άµεσα µέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την κοινωνική ένταξη
των Ροµά ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Η υπόθεση της ανήλικης που η αστυνοµία αποµάκρυνε από ζεύγος
Ροµά στα Φάρσαλα ανέδειξε σηµαντικότατες αδυναµίες της διοίκησης,
ως προς την προστασία των ανηλίκων αλλά και ως προς την προστασία
από τον κοινωνικό αποκλεισµό και τη µισαλλοδοξία ολόκληρων οµάδων
του πληθυσµού όπως οι Ροµά, επισηµαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη.
Επιπλέον, η ανεξάρτητη αρχή τονίζει ότι η µεγάλη δηµοσιότητα που
έλαβε η υπόθεση, συνοδεύτηκε από σειρά παραβιάσεων δικαιωµάτων
ανηλίκων και ενηλίκων. Παραβιάσεις που σχετίζονται αφενός µε την
ανεπάρκεια της Πολιτείας να εξασφαλίσει τον σεβασµό των δικαιωµάτων
της ανήλικης, αφ ετέρου δε από την αναπαραγωγή, ιδίως από ορισµένα
µέσα ενηµέρωσης, στερεοτύπων και ρατσιστικών στάσεων. Παράλληλα,
ο Συνήγορος σηµειώνει ότι την ίδια στιγµή που η Πολιτεία αδυνατεί να
διασφαλίσει σε ανήλικους και ενήλικους Ροµά την ισότιµη άσκηση των
δικαιωµάτων τους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην κατοικία, στην
εργασία και στην κοινωνική συµµετοχή, συνεχίζονται, εντείνονται και
τυγχάνουν ιδιαίτερης προβολής αστυνοµικές επιχειρήσεις «σκούπα» σε
οικισµούς Ροµά ανά την επικράτεια.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την άµεση λήψη µέτρων για την
αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των ανηλίκων καθώς επίσης και
την υλοποίηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την κοινωνική ένταξη των
Ροµά.

Για την προστασία των ανηλίκων:
• Η προστασία των παιδιών, µε ιδιαίτερη εστίαση στις ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού, χρειάζεται να αποτελέσει προτεραιότητα της εθνικής
πολιτικής, ιδίως κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης και να
συντονίζεται από δηµόσιες αρχές.
• Η παιδική ηλικία οφείλει να τυγχάνει σεβασµού και προστασίας και από
τα µέσα ενηµέρωσης. Η δηµοσίευση φωτογραφιών ανηλίκων από την
αστυνοµία µε στόχο την αναζήτησή τους ή για άλλους λόγους
προστασίας τους, δεν δίνει το ελεύθερο για την ακατάσχετη
επαναληπτική χρήση των φωτογραφιών αυτών.
• Υπάρχει απόλυτη ανάγκη να δροµολογηθεί η κατάργηση των ιδιωτικών
υιοθεσιών που υποκρύπτουν συχνά οικονοµικές συναλλαγές και
ευνοούν το εµπόριο βρεφών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν
µέτρα για επίσπευση των δηµοσίων και διακρατικών υιοθεσιών µε τις
προϋποθέσεις της Σύµβασης της Χάγης.
Για τον κοινωνικό αποκλεισµό των Ροµά:
• Οι ποικίλες εκδηλώσεις κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά έχουν
επισηµανθεί από τον Συνήγορο ως έκφανση µιας πραγµατικότητας για
την οποία διαχρονικά η πολιτεία έχει αποδειχθεί απολύτως απρόθυµη
και ανεπαρκής να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά.
• Καθώς η οικονοµική κρίση πλήττει πρωτίστως τις πιο ευάλωτες
οµάδες, η πολιτεία οφείλει να λάβει άµεσα µέτρα σε τοµείς
προτεραιότητας για τους Ροµά, όπως η στέγαση, πρόνοια, εκπαίδευση,
και επαγγελµατική κατάρτιση, µε γνώµονα τα θετικά µέτρα που
απορρέουν από το άρθρο 4 του Συντάγµατος και το ν. 3304/05 άρθρο
6, όπως και τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
∆ιεθνών Οργανισµών.
• Στους οικισµούς και καταυλισµούς Ροµά χρειάζεται να
πραγµατοποιούνται τακτικές επισκέψεις κοινωνικών υπηρεσιών, µε
στόχο αφενός την διευκόλυνση της προστασίας των δικαιωµάτων των
κατοίκων και ιδίως των παιδιών, αφετέρου δε για την αποτροπή
παρανόµων πράξεων (βίας, παραµέλησης, εκµετάλλευσης, κλπ)
• Η ιδιότυπη «δηµοτολογική αφάνεια» των ελλήνων τσιγγάνων, τα κενά
του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου και τα περιθώρια καταχρήσεων είχαν
επισηµανθεί ως µείζονος σηµασίας πρόβληµα από τον Συνήγορο του
Πολίτη ήδη από το έτος 2009 (Ειδική Έκθεση). Αυτή η κατάσταση,
υπονοµεύει κάθε προσπάθεια σχεδιασµού και υλοποίησης λύσεων για
την ένταξη των ελλήνων τσιγγάνων στον κοινωνικό, οικονοµικό και
πολιτικό βίο της χώρας.
• Η αδυναµία της πολιτείας να δώσει λύσεις σε αυτά τα χρόνια
προβλήµατα καθιστά ευχερέστερη την εµπλοκή ή την εκµετάλλευση
µελών της φυλετικής αυτής οµάδας σε παράνοµα κυκλώµατα
οργανωµένου εγκλήµατος, µε σηµαντικό κόστος για ολόκληρη την
κοινωνία.
• Ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει την υποχρέωση κάθε δηµόσιας
αρχής ή υπηρεσίας και των οργάνων της, αλλά και όσων συµµετέχουν
στον δηµόσιο διάλογο, συµπεριλαµβανοµένων των µέσων
ενηµέρωσης, να συµβάλλουν ενεργά και µε συνέπεια στην
καταπολέµηση στερεοτύπων που τροφοδοτούν το ρατσισµό και τη
µισαλλοδοξία.

Για πληροφορίες: Ρόη Τζαβάρα τηλ.2131306610, Παραγυιός Πέτρος τηλ 2131306625

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου